Home Page - มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

PROGRAMS OFFERED

เรามีหลักสูตรการศึกษามากมายให้เลือกศึกษา และเหมาะกับความต้องการในตลาดแรงงาน We have many to choose educational curriculum to suit the needs of the labor market.

ดูข้อมูลเพิ่มเติม »

CAMPUS LIFE & FACILITIES

เรามีโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก ห้องปฏิบัติการที่พร้อมและเหมาะสมกับการเรียนรู้ We have the infrastructure, including facilities and appropriate laboratory along with learning.

ดูข้อมูลเพิ่มเติม »

ข่าวกิจกรรม

การทัศนศึกษาเพื่อประกอบการขอรับบัตรมัคคุเทศก์  : เส้นทางภาคเหนือ (น่าน-แพร่-สุโขทัย-พิษณุโลก)
การทัศนศึกษาเพื่อประกอบการขอรับบัตรมัคคุเทศก์ : เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การศึกษาดูงานกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน ณ บ้านคอกช้าง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้จัดพิธีลงนามถวายอาลัยแด่ "พ่อหลวง"...
คณะบริหารธุรกิจเข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา...
โครงการทัวร์จำลองของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ
สัมมนาวิชาการ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท....

ดูกิจกรรมทั้งหมด »