ระดับปริญญาตรี

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการเชิงประยุกต์

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์


คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป

สาขาวิชาการศึกษาประถมวัย

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์


คณะนิเทศศาสตร์

สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์


คณะนิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์


คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิศวกรรมโยธา

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์


หลักสูตรประกาศนียบัตร

ผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)