ระดับปริญญาโท


คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ MBA


คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์


คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม


ระดับปริญญาเอก


คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ MBA


คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม